نه به قصد فروتنی اما زیر پایمان

نشستند.

 

قطراتی که در استخدام دریا 

بودند پس از سفر تبخیر

باز نشسته می شوند.

 

کوه وقتی ریزش می کند

به خودش سنگ می زند.

 

شمع عاشق با دیدن پروانه به

زندگی خود خاتمه داد.

 

دریا با لغو قرار داد قطره

متلاشی شد.

منبع اصلی مطلب : کاریکلماتور احمد اسکینی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کاریکلماتور۶۳